HẠT NHỰA PP KHÁC
Polypropylen (PP) cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác như đúc thổi, ép đùn tấm, đóng đai, compound, v.v.

TRa cứu nhanh

PP Other